Model contract prestari servicii de traducere

Model contract prestari servicii de traducere, pentru a asigura o colaborare clară și eficientă între client și traducător.

Acest document formalizează relația profesională, detaliind drepturile și obligațiile ambelor părți, durata colaborării, valoarea serviciilor și metodele de plată.

Prin includerea clauzelor specifice, cum ar fi confidențialitatea, termenele de predare și modalitățile de reziliere, acest contract protejează interesele ambelor părți și asigură o înțelegere mutuală.

Utilizarea unui model de contract bine structurat contribuie la evitarea neînțelegerilor și la desfășurarea fără probleme a proiectelor de traducere.

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. ………. din ……………..


1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract a fost încheiat între:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

și

…………….. persoană fizică autorizată cu domiciliul în ………………………, înregistrat la Administrația Financiară cu …………………………, în calitate de Prestator.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestarea de servicii de traducere/interpretare autorizată din/în limbile ……………………….

3. DURATA CONTRACTULUI

…………………. – ……………………………

4. VALOAREA CONTRACTULUI

……………………. RON/pagină (1 pagină = 1500 caractere fără spații conform standardelor folosite de direcțiile de traducere ale instituțiilor din spațiul Uniunii Europene) pentru serviciile de traducere, respectiv …… RON/oră pentru serviciile de interpretare.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. Obligațiile Prestatorului:

 • Să predea lucrarea solicitată de Beneficiar la termenul stabilit;
 • Să asigure corectitudinea traducerii/interpretării;
 • Să respecte terminologia indicată de Beneficiar, inclusiv scrierea cu diacritice în limbile care impun acest lucru;
 • Să păstreze confidențialitatea informațiilor: să nu divulge sub nicio formă niciunei terțe persoane informațiile pe care le va afla în exercitarea atribuțiilor de traducător/interpret pe parcursul prezentului contract și nici după încetarea contractului;
 • Să restituie originalele primite de la Beneficiar în starea în care au fost primite.

B. Obligațiile Beneficiarului:

 • Să pună la dispoziția Prestatorului originalul documentelor oficiale care trebuiesc traduse.
 • Să pună la dispoziția Prestatorului alte materiale aflate în posesia sa considerate utile în realizarea lucrării solicitate (materiale deja traduse, pliante, prospecte, CD-uri, pagini de Internet, glosare de termeni etc.).
 • Să achite contravaloarea lucrării solicitate Prestatorului la termenul stabilit în prezentul Contract.

6. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va efectua în numerar la data recepționării facturii eliberate de Prestator sau prin transfer bancar în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii.

7. CESIONAREA CONTRACTULUI

Niciuna dintre părți nu va cesiona drepturile și obligațiile sale reieșite din prezentul contract fără aprobarea scrisă prealabilă a celeilalte părți. Partea interesată să cesioneze drepturile și obligațiile contractuale trebuie să facă o cerere scrisă în care să-și explice motivele cu cel puțin 15 zile înainte de data presupusei cesionări.
Orice cesionare a drepturilor și obligațiilor contractuale fără respectarea prevederilor articolului 7.1 menționat mai sus va fi considerată nulă și neavenită, partea fiind obligată să-și respecte obligațiile contractuale și va fi considerată răspunzătoare pentru orice întârziere în îndeplinirea obligațiilor contractuale ca și pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești în următoarele cazuri:

 • la data expirării contractului dacă părțile nu convin prelungirea duratei sale printr-un act adițional semnat de ambele părți contractante;
 • printr-o convenție scrisă a părților semnată de ambele părți contractante;
 • una dintre părți este declarată printr-o hotărâre a instanței judecătorești ca fiind insolvabilă sau a fost inițiată procedura judiciară de lichidare (falimentul) împotriva ei;
 • Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonerează ambele părți de orice răspundere contractuală. Dacă Forța Majoră durează mai mult de 30 de zile și părțile nu convin renegocierea contractului, acesta încetează de drept;
 • prin reziliere atunci când una dintre părți nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin contract cu o notificare prealabilă trimisă de cealaltă parte cu minimum 10 de zile înainte de data când contractul va fi efectiv reziliat.

9. LITIGII

Toate disputele, controversele sau reclamațiile care pot apărea la derularea prezentului contract vor fi rezolvate amiabil prin negociere între părți.
În cazul în care una dintre părți nu își execută în termen obligațiile contractuale sau le execută defectuos, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități în valoare de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere.
Dacă părțile nu reușesc să ajungă la o înțelegere, orice dispută, controversă sau reclamație care apare la derularea prezentului contract sau are legătură cu acesta sau încălcarea, încetarea sau invalidarea acestuia vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.

10. ALTE CLAUZE

Pentru fiecare lucrare se va întocmi un formular de comandă conform Anexei 1, care face parte integrantă a prezentului contract.

Prezentul contract a fost încheiat azi ………………………. în două exemplare originale cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


Beneficiar

……………………………………………………
(semnătura și ștampila)

Persoană fizică autorizată

……………………………………..
(semnătura și ștampila)


ANEXA 1

MODEL COMANDĂ

Vă rog să traduceți _____ pagini din limba ____________ în limba _____________

(sau: vă rog să interpretați _____ ore din/în limbile: _______________________________)

Traducerea va fi / nu va fi legalizată de către traducătorul autorizat (în cazul în care traducătorul autorizat va duce traducerea la notar, valoarea traducerii va include taxele notariale) fapt care se va specifica separat. În absența acestei mențiuni, prețul pe pagină va fi cel stipulat în contractul-cadru)

Termen livrare traducere: _____________________

Beneficiar

……………………………………..
(semnătura și ștampila)

Acceptare comandă

Persoană fizică autorizată

……………………………………..
(semnătura și ștampila)